Vår kompetanse - din trygghet

Kjøp og salg av virksomheter

Kjøp og salg av virksomheter

Selskapsform

Ved overdragelse av virksomhet er et av de første forholdene som må avklares hva slags type selskapsform som er benyttet ved organiseringen av selskapet. En variant er forskjellige typer ansvarlige selskaper hvor deltakerne har et ubegrenset og personlig ansvar for selskapets samlende forpliktelser. Dette vil typisk gjelde ansvarlige selskaper (ANS). Det finnes også mer kompliserte modeller med et indre selskap, eller hvor det foreligger stille deltakere. Kommandittselskaper er en form som tidligere har vært benyttet mye.

Det må også avklares om selskapet er organisert i et konsern hvor det eksisterer mor- og datterselskaper.

Den vanligste formen er aksjeselskaper (AS) som er et såkalt uansvarlig selskap. Dette medfører at deltakerne bare hefter for det kapitalinnskuddet de har gitt til selskapet gjennom tegningen av aksjene. En kjøper av aksjene risikerer den opprinnelige kapitalen som aksjene representerer. Er aksjene kjøpt for et høyere beløp enn den opprinnelige pålydende, er det en risiko kjøper av aksjene har, men aksjonæren vil ikke bli personlig ansvarlig for selskapsforpliktelsene slik som deltagere i ansvarlige selskaper.

Aksjene vil kunne overdras fritt, men eksisterende aksjonærer vil ikke sjelden ha forkjøpsrett. I tillegg kan det foreligge aksjonæravtaler som en ny aksjonær kan være forpliktet til å tiltre i forbindelse med aksjekjøpet.   

Kommersielle vurderinger 

Ved kjøp eller salg av et aksjeselskap er det en rekke spørsmål som må vurderes nærmere. Prisen for selskapet vil ofte være et sentralt punkt. For ikke-børsnoterte aksjer eller andre selskaper uten et ordinært marked å selge aksjer i, vil vurderingen bli helt individuell mellom kjøper og selger. Forholdene som vurderes er gjerne selskapets inntjening, selskapets balanse, nåværende marked og forventet markedsvurdering. De forskjellige risiko komponenter som foreligger vil i tillegg bli vurdert.  Dette kan være skatteposisjoner, latente ansvarsforhold til kunder mm.

Vanligvis vil en kjøper forsøke å få best mulig oversikt over de forskjellige risiki som eksisterer. Dette gjøres ved å gjennomføre en due diligence prosess (gjennomgang av selskapets sentrale forhold). Formålet er å finne ut av hva som måtte foreligge av forskjellige typer markedsrisiko, skatterisiko, og andre disposisjoner som tidligere er foretatt av selskapet som kan representere en latent risiko for selskapet fremover.

Kjøp av innmat

Alternativet til kjøp av selve selskapet, vil være å kjøpe selskapets innmat, det vil si de balanseposter som er i virksomheten. Fordelen ved denne modellen er at selskapsrettslige risiko som måtte ligge ikke følger med videre. Ulempen vil kunne være at en del fordelaktige posisjoner går tapt, så som fremførbart underskudd, eller markedskontakter/kunderelasjoner som er knyttet til selskapet.

En overdragelse av virksomhet kan kombineres med etterfølgende fusjon (sammenslåing av selskapet) eller fisjon (deling av selskapet) med andre virksomheter som kjøperen eller samarbeidsparter måtte ha. En kombinasjon av slike grep er ikke uvanlig ved en overdragelse av et selskap.  

Det vil med andre ord være en rekke varianter og variabler som er aktuelle og vurdere ved overdragelse og kjøp av virksomheter.

 

 

 

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på. Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen.Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Drøbak.