Vår kompetanse - din trygghet

Priser

Advokatens salær avtales individuelt ved starten av det enkelte oppdrag. Det som avtales bekreftes gjennom en oppdragsbekreftelse. Salæret baseres i utgangspunktet på faktisk medgått tid til behandling av saken. Det skal i tillegg også tas hensyn til sakens vanskelighetsgrad, omfang og betydning for klienten, samt den spisskompetanse advokaten på oppdraget har. For enkeltsaker kan det avtales en fast oppdragspris. For næringsliv og organisasjoner vil timesatsen variere mellom kr 2.100 til kr 3.750 eks mva. For privatpersoner vil timesatsen variere mellom kr 1.800 til kr 2.500 eks mva. Ved fri rettshjelp og offentlige oppdrag gjelder fastsatte satser per time, p.t. kr 1.121 eks mva. 

Fri rettshjelp, rettshjelpsforsikring

"Fri rettshjelp" gis til de som oppfyller de krav rettshjelploven stiller til slik bistand.
Klikk her for å se nærmere på vilkårene for fri rettshjelp.

Det er viktig å merke seg at du gjennom din villa/innboforsikring som regel har en rettshjelpsforsikring som dekker advokatsalær i mange saker.

Ved klage på offentlige vedtak vil man kunne få dekket nødvendige advokatkostnader dersom vedtaket endres til gunst for klienten.

For ytterligere informasjon om salærberegning klikk her og se på Den Norske Advokatforenings egen veiledning.