Vår kompetanse - din trygghet

Barn og familie, foreldretvist

Barn og familie, foreldretvist

Vårt kontor har bred kompetanse i saker om foreldretvister, som også kalles barnefordeling. Vi hjelper foreldre som trenger å sette opp avtaler om hvor barna skal bo når mor og far ikke bor sammen og også regulering av samvær.

Vi hjelper også der konflikten mellom foreldrene er blitt så stor at det trengs bistand for å bringe saken inn for domstolen.

Vi gir råd og veiledning om hvordan du/dere kan finne den beste løsningen for deres barn.

Dersom saken må avgjøres av domstolen har våre advokater bred erfaring i denne prosessen.

Våre advokater har lang erfaring med saker både i og utenfor rettssystemet.

 

Foreldreansvar

Foreldre som lever sammen og er folkeregistrert på samme adresse får automatisk felles foreldreansvar.

Felles foreldreansvar vil i utgangspunktet også fortsatt gjelde ved samlivsbrudd og også når barnet bor fast hos den ene og har samvær med den andre forelderen.

Felles foreldreansvar innebærer at foreldrene må bli enige om avgjørelser av større betydning for barnet, som for eksempel skolegang, alvorlige medisinske spørsmål, utstedelse av pass o.s.v.

Dersom det viser seg at foreldrene ikke blir enige om de alvorlige og større avgjørelsene rundt barnet, kan retten avgjøre at bare en forelder skal ha ansvaret alene. Det skal mye til før dette blir løsningen og beror på et skjønn i den enkelte sak.

 

Barnefordeling

Når mor og far ikke bor sammen kan de bli enige om en avtale som bestemmer hvor barnet skal bo fast. Foreldrene kan bestemme fritt hvordan de vil løse dette. Noen bestemmer at barnet skal ha et fast bosted og samvær med den andre forelderen. Noen avtaler en løsning med delt bosted – også kalt en 50/50-løsning.

Dersom foreldrene ikke blir enige om en løsning vil konflikten ofte ende i en foreldretvist for domstolene.

 

Delt bosted

Foreldre kan fritt avtale delt bosted. Det er flere og flere foreldre som velger at barna skal bo like mye hos hver når foreldrene går fra hverandre.

Denne løsningen fordrer stor enighet mellom foreldrene og god samarbeidsvilje.

En delt bostedsløsning fungerer også best der foreldrene bor i nærheten av hverandre.

Det viktigste her er å ta hensyn til barnet slik at hverdagen blir stabil og trygg.

 

Fast bosted

Foreldre kan avtale at barnet skal bo fast hos bare en av dem når mor og far ikke bor sammen. Dette kalles ofte at en har «omsorgen» for barnet. Da har den andre forelderen rett på samvær med barnet.

Samværets omfang kan avtales mellom foreldrene. Oppnås ikke enighet må tvisten bringes inn for retten.

 

Meklingsattest ved barnefordeling

Når en sak skal bringes inn for retten må foreldre med barn under 16 år først gå til mekling.

Mekling skjer ved det lokale familievernkontoret. Der vil det bli forsøkt å finne en minnelig løsning. Skjer ikke det, utstedes en meklingsattest. Denne må legges ved stevning til retten i saker om foreldreansvar, bosted og samvær med barn.

 

Barns medbestemmelsesrett

Barn over 7 år skal bli hørt og skal få si sin mening om hvem av foreldrene de vil bo hos og om samværsomfanget.

Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

 

Barnets beste

«Barnets beste» er et grunnleggende prinsipp i barneretten.

Foreldrene må tenke på deres barns beste i en foreldretvist.

Når domstolen skal avgjøre foreldretvister legges det alltid vekt på barnets beste.

Få hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse her så vil vi finne frem til en advokat som jobber med det du lurer på. Vedkommende vil ringe deg i løpet av dagen.Vi er her for å hjelpe og vi tar saker fra hele Norge selv om vi har kontor i Drøbak.