Vår kompetanse - din trygghet

Arveavgift på ny?

BLIR ARVEAVGIFTEN GJENINNFØRT?

Tekst: Adv. Høyte

Et klart svar på dette spørsmålet kan selvfølgelig ingen gi, men vi opplever nå å få spørsmålet stadig oftere fra våre kunder. Kunder i alle aldre, i all hovedsak kunder med familiebedrifter og ulike eiendommer som de vurderer å overføre til neste generasjon. Selv om ingen kan spå om arveavgiften eller en lignende skatt / avgift blir gjeninnført fra og med 2022, eller hvilken størrelsesorden den evt. blir, kan det være lurt å tenke igjennom hvordan en skatt / avgift på overføring av verdier innad i familien kan påvirke deg og dine.

 

  • SV skriver på sine nettsider: «Det er på høy tid at vi gjeninnfører en skatt på arv.»
  • Arbeiderpartiet skriver på sine nettsider at de ikke vil gjeninnføre arveavgiften, men skjerpe formuesskatten slik at samlet skatt på formue blir som i 2013 da arveavgiften ble opphevet.
  • Rødt ønsker en ny sosial arveavgift med 5 millioner kr. i bunnfradrag, deretter 10% på 5-10 millioner, 15% på 10-100 millioner og 25% over 100 millioner.
  • Det er uklart for meg hvordan Senterpartiet vil stille seg til gjeninnføring av arveavgift nå, men det er på det rene at de satt i regjering i til sammen 20 år med

Gjeninnføring av arveavgiften er symbolpolitikk og kan skje raskt etter valget høsten 2021, da med virkning fra og med 2022. Evt. fra 2021 om dagens regjering må gå av.

Overdragelse av virksomhet

Er det snakk om overdragelse av virksomhet / familiebedrifter, må det først vurderes om det er ønskelig at neste generasjon skal overta driften, om barna er egnet til å overta, hvordan en evt. fordeling mellom barna bør skje, om det bør kombineres med å ta inn eksterne eiere, og om det en periode er aktuelt å beholde kontrollen i selskapet samtidig som eierskap overføres.

Dette kan ordnes ved innføring av ulike aksjeklasser, dvs. A- og B-aksjer hvor de ulike aksjeklasser har ulik stemmerett. Det vanlige er at én A-aksje gir ti, fem eller to stemmerettigheter, mens B-aksjen gir én stemme per aksje. Man kan også skille mellom aksjeklassene i forhold til utbytte, f.eks. at B-aksjenes utbytte går foran A-aksjenes utbytte. Dette er en velkjent fremgangsmåte for å beholde styringen, samtidig som verdiene overføres til neste generasjon. Det er en tidkrevende prosess som ikke kan utsettes til Stortingets skatte- og avgiftsvedtak foreligger, stort sett i desember hvert år, med ikrafttredelse fra januar påfølgende år.

Overdragelse av eiendommer

For overdragelse av bolig- og fritidseiendom må man foreta en konkret vurdering av hvorvidt neste generasjon / gavemottaker skal bo / bruke eiendommen. Dette fordi overdragelse av fast eiendom også har en side mot skatt på fortjeneste.

Ved opphevelse av arveavgiften etter regjeringsskiftet i 2013, ble skattereglene endret. Fra januar 2014 ble det slik at dersom giver / arvelater ikke kunne selge skattefritt, overtok mottaker / arvingen givers / arvelaters skattemessige inngangsverdi. Det innebærer at verdien som giver / arvelater i sin tid overtok, legges til grunn ved salg dersom mottaker inngår avtale om salg av:

  • bolig under ett år (12 måneder) etter at boligen ble ervervet (kjøpt, arvet, mottatt som gave) (eiertid), alternativt bruker boligen til egen bolig i mindre enn 12 måneder i løpet av de siste 24 måneder før salget skjer (botid).
  • fritidsbolig før han/hun har brukt den som sin egen i minst fem av de siste åtte årene (brukstid), alternativt at avtale om salg gjøres under fem år etter kjøp / bruk / ferdigattest (eiertid).
  • Salg av tomt er alltid skattepliktig.
  • Salg av boligeiendom som du ikke bruker som ditt eget hjem, typisk sekundærbolig, vil alltid være skattepliktig. Tilsvarende vil et tap være fradragsberettiget.

Satsen for gevinstbeskatning og fradrag tilsvarer satsen for kapitalinntekt, p.t. 22 %. Dersom giver / arvelater kunne selge skattefritt, beregnes evt. gevinstbeskatning i forhold til markedsverdien på overdragelsestidspunktet og mottakers eier-/brukstid.

Man må også være klar over at overdragelse av fast eiendom utløser dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien. Det er kun fradrag for dokumentavgift ved overdragelse som følge av «falt arv». Dvs. at om en enke overskjøter en eiendom til sitt enebarn, beregnes dokumentavgift på den halvdelen som regnes å komme fra henne, mens den halvdel som regnes å komme fra avdøde er fritatt. Dersom enken i dette eksempelet har to barn, og kun overfører eiendommen til det ene, vil det beregnes dokumentavgift for ¾ av eiendommen.

Enkelte velger også å unnlate tinglysing av overføringen før foreldrene dør, fordi en da sparer dokumentavgift. Velger man denne løsningen for å spare 2,5% i dokumentavgift, må man være klar over risikoen for at kreditorene til tinglyst eier (foreldre) kan få pant i eiendommen.

Hvorvidt man får fradragsrett ved tinglyst bruksrett også ved en gjeninnføring er umulig å spå. Det avhenger helt av hvilken form en slik skatt / avgift får. Dette var som kjent den vanligste fradragsretten ved overføring av fast eiendom frem til 2013.

Overføring av bankinnskudd

Overføring av rene penger / bankinnskudd er en avgjørelse man kan vente med til man vet mer sikkert hva som skjer om det blir regjeringsskifte. Om det gjeninnføres samme avgift som vi hadde frem til regjeringsskiftet i 2013, vil det for en pengegave på 1 million til barna se slik ut:

Gavebeløp:                    1.000.000

Fribeløp:                         -470.000

6 % av neste                     330.000        (avgift 19.800)

10 % av overskytende      200.000        (avgift 20.000)

--------------------------------------------------------------

Arveavgift:                        39.800

Øker man gavebeløpet til 2.000.000, øker summen i ovennevnte avgiftseksempel til kr 139.800.

Noen ord til slutt

Denne artikkelen er ikke ment å være noe spådom i forhold til hva som skjer hvis vi får et regjeringsskifte. Ettersom vi har fått mye spørsmål knyttet til temaet, ønsker vi imidlertid å gi en oversikt over hva man bør tenke på og når man evt. bør begynne de ulike prosesser.

Petter Stordalen har ifølge finanspressen allerede begynt verdioverføringer til neste generasjon. Pressen spekulerer i at han forbereder seg på gjeninnføring av arveavgiften i en eller annen form. Hvorvidt dette stemmer, skal jeg ikke spekulere i. Men jeg minner avslutningsvis om hva Benjamin Franklin sa i 1789: «Ingenting er sikkert her i verden, unntatt døden og skatter».