Vår kompetanse - din trygghet

Høyesterett har avsagt ny dom i promillesak til sjøs

En domfelt i lagmannsretten for promillekjøring med fritidsbåt, jf. småbåtloven § 37 jf. § 33 første ledd, var også fradømt retten til å føre fritidsbåt i ett år, jf. småbåtloven § 28 a første ledd første punktum. Høyesterett uttalte under henvisning til lovforarbeidene at ethvert brudd på promillereglene er å anse som en grov overtredelse av småbåtloven og dermed gir grunnlag for tap av førerett. Ved promillekjøring innebærer ikke vilkåret om at «hensynet til sjøsikkerheten, miljøet eller allmenne hensyn ellers krever det» noen ytterligere terskel. Domfeltes anke over avgjørelsen om tap av førerett ble forkastet. (Rt-sammendrag)
Henvisninger: Småbåtloven (1998) §28a, §33, §37