Vår kompetanse - din trygghet

Arveavgift saga blott?

Tekst: Advokat Ingrid Vesterhus Høyte

Den «Blå-Blå» regjeringen innfridde et av sine store valgløfter om å fjerne arveavgiften. Avgiften ble fjernet med virkning fra 01.01.14 og jeg vil i det følgende redegjøre i korte trekk for hvilke overføringer det nå ikke skal betales avgift for, og hvilke det faktisk fortsatt må meldes fra om og betales arveavgift for.

Gaver og forskudd på arv

Gaver og forskudd på arv utbetalt etter 01.01.14 skal det nå ikke sendes melding om til Skattemyndighetene, og det blir heller ikke avkrevd arveavgift. Reglene om årlige avgiftsfrie gaver på inntil ½ x Folketrygdens Grunnbeløp per giver og fribeløp / satser for arveavgift, gjelder altså ikke for gaver og forskudd på arv gitt etter årsskiftet.

Datoen er kritisk i den forstand at alle gaver / utbetalinger av forskudd på arv gitt før årsskiftet, skal det meldes fra om og det vil bli beregnet avgift på disse iht. reglene om arveavgift. Skjemaet «Melding om gave eller forskudd på arv RF-1616 B» får man ved henvendelse til skattekontoret eller på www.skatteetaten.no. Det vil presiseres at det ikke er anledning å kalle tilbake gaver gitt før nyttår, for så å gi gaven på nytt etter nyttår. Forsøk på å omgå reglene kan verste fall føre til at man blir ilagt dobbel avgift.

Mange benytter seg av muligheten til å sitte i uskiftet bo etter avdød ektefelle. I uskifte utsettes nettopp dødsboskiftet etter avdøde, og så lenge evt. gaver fra et uskiftebo gis etter 31.12.13, skal det heller ikke meldes fra om eller betales arveavgift. Det vil for disse tilfellene gjøres oppmerksom på at reglene i arveloven om hvordan lengstlevende kan disponere over uskifteboet, ikke er endret. Dersom man vurderer å gi bort større verdier fra et uskiftebo, bør man konsultere juridisk bistand for å sørge for at det går riktig for seg.

Dødsbo

Når en person dør og boet ikke overtas uskiftet av ektefelle, må gjenlevende ektefelle og / eller arvinger gjennomføre arveoppgjøret etter avdøde relativt raskt. Dette arveoppgjøret kaller vi «dødsboskifte» og det kan skje enten privat, eller i regi av domstolen som et såkalt offentlig skifte. Uavhengig av om det skiftes privat eller offentlig, vil det være dødstidspunktet som er avgjørende for hvorvidt det skal beregnes arveavgift eller ei. Også her er datoen 01.01.14 den kritiske. Har vedkommende gått bort før 01.01.14 må det sendes arvemelding og det blir beregnet arveavgift. Skjemaet heter «Melding om arv RF-1615 B» og skal sendes inn innen 6 måneder etter dødsfallet.

Skjer dødsfallet 01.01.14 eller senere, skal det verken sendes melding eller bli beregnet avgift.

Man kan ikke unngå arveavgift ved å begjære offentlig skifte i dødsbo hvor dødsfallet fant sted i 2013.

Skriftlighet

Erfaringsmessig har tidligere innsendte arve- og gavemeldinger vært nyttige for å klarlegge faktum etter både skilsmisser og dødsfall. Som advokat vil jeg derfor anbefale alle som gir gaver å skrive gavemelding hvor det fremgår hvem som har gitt hva til hvem og hvorvidt gaven er ment å innebære et forskudd på arv som det skal tas høyde for overfor mottakers søsken ved et senere dødsboskifte. Videre vil jeg anbefale alle som administrerer dødsboskifter å lage en skriftlig oversikt over den fordelingen som foretas, gjerne med kopi av kvittering for utbetaling. Det kan bli både vanskelig og kostbart å etterbestille bankutskrifter fra mange år tilbake i tid.

Skattemessig kontinuitetsprinsipp

Helt avslutningsvis skal jeg bare nevne kort at det ved årsskiftet har skjedd en skattemessig endring som blant annet kan få betydning for gaveoverføringer, forskudd på arv og dødsboskifter som omhandlet ovenfor. Stortinget har vedtatt et såkalt skattemessig kontinuitetsprinsipp for arv- og gaveoverføringer fra og med 01.01.14. Det vil være altfor omfattende å redegjøre utfyllende for dette her, men det kan i korte trekk forklares med at mottaker av arv eller gave overtar arvelater eller givers historiske skattemessige inngangsverdi og øvrige skattemessige posisjoner. Det er vedtatt diverse unntak for fast eiendom herunder bolig, fritidsbolig, gårdsbruk og skogbruk som kunne vært solgt skattefritt av arvelater / giver på døds- /overdragelsestidspunktet. For overdragelse av næringsvirksomheter gjennom arv / gave, vil imidlertid kontinuitetsprinsippet komme til anvendelse. Dette nevnes bare helt kort her, men vi vet at mange av leserne har betydelige verdier plassert i både eiendom og næringsvirksomhet. Slike overdragelser er sammensatte og bør fortsatt skje med bistand av noen med god kjennskap til regelverket.

***